หน้าที่และภาะกิจ
       ผู้บริหารและบุคลากร
       หมายเลขโทรศัพท์
จำนวน   คน


นันยาง โกลหนู
ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ

เรียน ผอ.สพม. ทุกเขต
โครงการและรายละเอียด
หนังสือแจ้งคำสั่ง
รายละเอียด
คำสั่ง

------------------------------


เรียน ผอ.สพป.ทุกเขต
รายละเอียด
กำหนดการแข่งขัน
บัญชีจัดสรร
ทีมเข้าร่วมแข่งขัน
ภาคกลาง
ภาคใต้
เขตพื้นที่การศึกษา
ภาคกลางและภาคใต

------------------------------

โครงการ
OBEC Young beach
volleyball 2014 Inspired
by ThaiPBS
รายละเอียด

โครงการ
OBEC Youth Street
Basketball 2014 Inspired
by ThaiPBS
รายละเอียด

------------------------------


การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน
สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ครั้งที่ 11 พ.ศ.2557
เรียน ผอ.สพม. ทุกเขต
รายละเอียด
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
คำสั่งภาคนครหลวง
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
เรียน ผอ. สพม.เขต 14
คำสั่ง

------------------------------

กิจกรรมโค้ชเทรนนิ่ง
สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า
เรดแชมป์เปี้ยน ปี 3
เรียน ผอ.สพม. ทุกเขต
แบบแจ้งรายชื่อ

------------------------------รายละเอียดการแข่งขัน
กิจกรรมโค้ชเทรนนิ่ง
เรียน ผอ.สพม.ทุกเขต
หนังสือแจ้งเขต สพม.ทุกเขต
บัญชีจัดสรร
สำหรับครู
สำหรับโรงเรียน
กำหนดการ

 


การยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เรียน ผอ.สพป.และ สพม. ทุกเขต
รายละเอียดมาตรการ

----------------------------------

ประชุมเชิงปฎิบัติการยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมลูกเสือ
เรียน ผอ.สพป.
เรียน ผอ. สพม.
คำสั่ง
กำหนดการประชุม

----------------------------------


กำหนด

การแข่งขันทักษะลูกเสือ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด

----------------------------------


ภาพการรับโล่เชิดชูเกียรติ
สพท. ดีเด่น/ชมเชยด้านลูกเสือ
ดาวน์โหลด

----------------------------------ประกาศรับสมัครเข้ารับ
การฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ
4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ 2557
เรียน ผอ สพป.และสพม. ทุกเขต
- วิชาบุกเบิก
- วิชาแผนที่-เข็มทิศ
- วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ
ใบสมัคร

----------------------------------ผลการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่จัดกิจกรรมลูกเสือ
ดีเด่นและชมเชยปี 56
รายละเอียด
หนังสือแจ้งเขต
สพป.
สพม.

----------------------------------

เกณฑ์แข่งขันทักษะ
ลูกเสือปี 56

ดาวน์โหลด

----------------------------------


จัดสรรงบปี 57
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.
1,530,000
บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สพป.ทุกเขต
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการ สพม. ทุกเขต
บัญชีจัดสรรงบประมาณ

----------------------------------


ภาพบรรยากาศ
การมอบโล่เกียรติยศ สพท. กิจกรรมลูกเสือดีเด่น/ชมเชย
ณ.โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
ดาวน์โหลด

----------------------------------


ประชาสัมพันธ
การขอเปิดสถานศึกษา
วิชาทหาร ปี 2557

เอกสารประกอบการ
ขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร

ตัวอย่างเอกสารที่ถูกต้อง

 


ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

----------------------------------------------------

สรุปการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์
ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------

แจ้งนโยบายและกรอบการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เรียน สพท. ทุกเขต
นโยบายการจัดงาน
สรุปกิจกรรมการประกวดแข่งขัน

----------------------------------------------------

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เรียน ผู้อำนวยการ สพท.
โครงการ
คำสั่ง
ตารางการประชุม
บัญชีจัดสรร

----------------------------------------------------

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนความเสี่ยง แผนสารสนเทศ
แผนตรวจสอบภายใน แผนพัฒนาบุคลากร แผนควบคุมภายใน
ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
คำสั่ง
หนังสือแจ้งเขต

----------------------------------------------------


เรียน ผอ.สพป.ทุกเขต
แบบฟอร์มกรอกประวัติส่วนตัว
รายละเอียด

----------------------------------------------------


เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต
รายละเอียดโครงการ

----------------------------------------------------

แบบประเมินตนเอง
ด้านการจัดการคุณภาพอาหารและโภชนาการของโรงเรียน
ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------


ประกาศ !!!
ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557
เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต
บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
บัญชีจัดสรรงบประมาณ

----------------------------------------------------


โครงการการแข่งขัน

น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต
โครงการ
กำหนดการประชุม

----------------------------------------------------

การอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานและการรายงานผล
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
รายละเอียด

----------------------------------------------------

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการเด็กไทยแก้มใส
เรียน ผอ. สพป. ทุกเขต
ดาวน์โหลด
ใบสมัคร

----------------------------------------------------

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ. รุ่นที่ 3
เรียน ผอ. สพป. ทุกเขต
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
กำหนดการออกติดตามประเมินผลคัดเลือก
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคอีสาน ทีม 1 ทีม 2
ภาคใต
สิ่งที่ต้องเตรียมรับการประเมิน

----------------------------------------------------

โครงการสำรวจสถานการณ์
ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย ปี 2557
รายละเอียด

----------------------------------------------------

สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2557
เรียน ผู้อำนวยการ สพป. ทุกเขต
รายละเอียดการจัดส่งสื่อ

แจกสบู่ก้อนและสื่อให้ความรู้และสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง
เรียน ผู้อำนวยการ สพป. ทุกเขต
รายละเอียดการจัดส่งสื่อ

----------------------------------------------------

ประกวดภาพวาดออกกำลังกาย ปี 2557
รายละเอียดและใบสมัคร

----------------------------------------------------


โฟร์โมสต์ไทยแลนด์คัพ ศึกเยาวชนชิงแชมป์บาสเกตบอล 2014
ระเบียบการแข่งขัน
ใบสมัคร
ทะเบียนรายชื่อนักกีฬา
ทะเบียนภาพถ่ายนักกีฬา

----------------------------------------------------


รายละเอียด
เรียน ผู้อำนวยการ สพท. ทุกเขต
กฎและกติกา ใบสมัคร
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ
สำหรับภาพที่ผ่านการคัดเลือก เจ้าของผลงานจะได้วาดภาพแสดงความสามารถ
ต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อทำการตัดสินผู้ชนะเลิศ
(ทางศูนย์ประสานงานจะติดต่อ เจ้าของผลงาน ในส่วนของ วัน/เวลา/สถานที่ ให้ทราบอีกครั้ง)

----------------------------------------------------

รับสมัคร นักมวยเด็ก อายุ 9 - 15 ปี
เข้ารับการตรวจสุขภาพ สมอง(โดยวิธี MRI) และไอคิว(IQ)
รายละเอียด

----------------------------------------------------

โครงการอาหารกลางวัน ติดต่อได้ที่
e-mail: School.lunch57@gmail.com

----------------------------------------------------

รายงานการติดตามและประเมินผล
“การจัดการอาหารกลางวันโรงเรียน เพิ่มขึ้นหัวละ ๒๐ บาท
และการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา”
ณ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
รายละเอียด

----------------------------------------------------


โครงการ KUBOTA Smart Kids 2014
เรียน สพป. ทุกเขต
เรียน สพม. ทุกเขต
รายละเอียดโครงการ
ดาวน์โหลดรายละเอียดกติกาและใบสมัครได้ที่

http://www.siamkubota.co.th/kubotasmartkids2014/index.php

----------------------------------------------------

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับโรงเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและทุพโภชนาการ
เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต
กำหนดการประชุม
ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
เกณฑ์มาตรฐานปี 2555
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพบูรณาการร่วมกับ สพฐ.
รายละเอียด
แผนที่โรงแรมบ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

----------------------------------------------------

โรงเรียนที่โอนเงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน คืนให้ สพฐ.
แต่ยังไม่ส่งใบนำฝากเงินให้กับ สกก. ถือว่ายังไม่ได้คืนเงินโครงการเข้าระบบ
กรุณาติดต่อ
คุณเกล้า 02-2885857 / 02-2802936
รายชื่อ
- บุรีรัมย์ เขต 4
- จันทบุรี เขต 2
- ตรัง เขต 1
- นราธิวาส รร.บ้านโนนยาง

----------------------------------------------------


The Mail Kid's Fair 2014
รายละเอียด

----------------------------------------------------

กิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556
"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
เรียน ผอ. สพป. ทุกเขต
เรียน ผอ. สพม. ทุกเขต
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
สพป.
สพม.
รายละเอียดกิจกรรม

----------------------------------------------------


การประชุมเชิงปฏิบัติการ
"มาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำ
แก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตร"
เรียน ผอ. สพท. ทุกเขต
กำหนดการประชุม
แบบตอบรับการประชุม
รายละเอียด

อนุมัติจัดสรรงบประมาณ
เรียน สพท. ทุกเขต
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
สพป.
สพม.

----------------------------------------------------


Samsung Smart Learning Center
โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 2
โครงการ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีที่ 1

----------------------------------------------------

นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต
รายละเอียดการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
บัญชีจัดสรร
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายละเอียดการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
บัญชีจัดสรร
แบบประเมินมาตราอาหาร
แบบติดตามโรงเรียนมาตรฐานสุขาภิบาล

----------------------------------------------------

มาตรฐานสุขาภิบาล
รายละเอียด

การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ
เรียน ผอ. สพป. ทุกเขต
แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
แบบประเมินคุณภาพอาหารกลางวัน สพฐ. 57
แบบประเมินมาตรฐานอาหารและโภชนาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการ

----------------------------------------------------

แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก
สำหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
เรียน ผอ. สพท. ทุกเขต
งบประมาณ สพป.
งบประมาณ สพม.
เรียน ผอ. โรงเรียนเฉพาะความพิการทุกแห่ง
งบประมาณ

----------------------------------------------------

ขอเชิญส่งผลงานศึกษาวิจัยนวัตกรรม
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเข้าประกวดในโครงการ
" ยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2557 "
เรียน ผอ.สพป.และสพม. ทุกเขต
รายละเอียด

----------------------------------------------------

ประกาศ
ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ประกาศ
เด็กและเยาวชนดีเด่น
เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
กำหนดการ
แผนที่

----------------------------------------------------

เอกสารสำคัญต่างๆที่บรรจุในหนังสือ
วันเด็กแห่งชาติ 2557

สาร นายกรัฐมนตรี
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557
โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ 2557

----------------------------------------------------

ประกาศด่วนที่สุด เรื่องโครงการ
"สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน ปี 3 อบรมโค้ชเทรนนิ่ง"
รายละเอียด

----------------------------------------------------

การประกวดกิจกรรมโครงการ
มาร์ชชิ่งความดีเพื่อส้รางวินัยพื้นฐาน 4 ประการ
รายละเอียด
คำสั่ง

----------------------------------------------------


ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์ โครงการ
" พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2 "
โครงการ
ระเบียบและเงื่อนไขการสมัคร
ใบสมัคร

----------------------------------------------------

โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ
" จังหวัดของฉันในปี 2020 "
เรียน สพป. ทุกเขต
เรียน สพม. ทุกเขต
รายละเอียดโครงการ

----------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
"Taamkru Online IQ& Math Challenge Asia"
เรียนผู้อำนวยการ สพป. ทุกเขต
รายละเอียด

----------------------------------------------------

บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ไม่สามารถโอนเงินได้
" โครงการอาหารกลางวัน "
ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------


การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต
เรียน ผอ.สพม. ทุกเขต
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชน
ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศและแบบสมัครการคัดเลือก
ดาวน์โหลด
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและใบสมัคร
ดาวน์โหลด

     งานลูกเสือ
    สวนสัตว์ดุสิต
    สวนสัตว์เขาเขียว
    สวนสัตวนครราชสีมา
    สวนสัตว์เชียงใหม่
    สวนสัตว์สงขลา

SAPA55

กิจกรรมสภานักเรียน
ประจำปี 2557

...................................

การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน
เรียน ผอ.สพท. ทุกเขต
มาตรการในการดำเนินงาน
ระดับสถานศึกษา
ระดับ สพท.

...................................

การประชุมสัมมนาสภานักเรียน
ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2557

หนังสือแจ้ง
รายชื่อโรงเรียน
แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม
บัญชีจัดสรร
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
การเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม
กำหนดการ
แผนที่เดอะไพน์ รีสอร์ท

...................................

กำหนดการแข่งขัน
กิจกรรมสภานักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๓
ดาวน์โหลด

...................................


คู่มือการคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ประจำปี 2557
เรียน ผอ.สพป และ สพม. ทุกเขต
คู่มือ

...................................

 
 

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2281-1955 , 0-2281-2858 , โทรสาร 0-2282-2808
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ :
student.obec@gmail.com