หน้าที่และภาะกิจ
       ผู้บริหารและบุคลากร
       หมายเลขโทรศัพท์
จำนวน   คน


นันยาง โกลหนู
ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ

เรียน ผอ.สพม. ทุกเขต
โครงการและรายละเอียด
หนังสือแจ้งคำสั่ง
รายละเอียด
คำสั่ง

------------------------------


เรียน ผอ.สพป.ทุกเขต
รายละเอียด
กำหนดการแข่งขัน
บัญชีจัดสรร
ทีมเข้าร่วมแข่งขัน
ภาคกลาง
ภาคใต้
เขตพื้นที่การศึกษา
ภาคกลางและภาคใต้
บัญชีจัดสรรภาคเหนือ

บัญชีจัดสรรภาคอีสาน
บัญชีจัดสรร
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

------------------------------

โครงการ
OBEC Young beach
volleyball 2014 Inspired
by ThaiPBS
รายละเอียด

โครงการ
OBEC Youth Street
Basketball 2014 Inspired
by ThaiPBS
รายละเอียด

------------------------------


การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน
สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ประจำปี 2558
รอบคัดเลือกภาคใต้

------------------------------

กิจกรรมโค้ชเทรนนิ่ง
สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า
เรดแชมป์เปี้ยน ปี 3
เรียน ผอ.สพม. ทุกเขต
แบบแจ้งรายชื่อ

------------------------------รายละเอียดการแข่งขัน
กิจกรรมโค้ชเทรนนิ่ง
เรียน ผอ.สพม.ทุกเขต
หนังสือแจ้งเขต สพม.ทุกเขต
บัญชีจัดสรร
สำหรับครู
สำหรับโรงเรียน
กำหนดการ
ภาพกิจกรรม Coach Training
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557

 

เกณฑ์แข่งขันทักษะ
ลูกเสือปี 57

ดาวน์โหลด

ตารางการแข่งขัลูกเสือ
งานศิลปหัตถกรรม 64

----------------------------------

บัญชีจัดสรรโครงการอบรม
ผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
เรียน ผอ. สพป.และสพม. ทุกเขต
สรุปรายละเอียดโครงการ
บัญชีจัดสรร

----------------------------------

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
ลูกเสือของ สพฐ. ปี 2558
เรียน ผอ.สพป. และสพม. ทุกเขต

----------------------------------


หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบลูกเสืือ
ดาวน์โหลดคู่มือ

----------------------------------


ประกาศ

หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

ดาวน์โหลด

----------------------------------


การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
4 ภูมิภาค 3 หลักสูตรของ สพฐ.

เรียน ผอ.สพป. และ สพม. ทุกเขต
- หลักสูตรวิชาบุกเบิก
- หลักสูตรวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ
- หลักสูตรวิชาระเบียบแถว
ใบสมัคร

----------------------------------


การคัดเลือก สพท.
ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.สพป.และ สพม.ทุกเขต
ประกาศ สพฐ.
บัญชีรายชื่อที่ไม่ส่งสรุป
รายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ
สพป. และ สพม.

----------------------------------


การยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เรียน ผอ.สพป.และ สพม. ทุกเขต
รายละเอียดมาตรการ

----------------------------------

ประชุมเชิงปฎิบัติการยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมลูกเสือ
เรียน ผอ.สพป.
เรียน ผอ. สพม.
คำสั่ง
กำหนดการประชุม

----------------------------------ผลการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่จัดกิจกรรมลูกเสือ
ดีเด่นและชมเชยปี 56
รายละเอียด
หนังสือแจ้งเขต
สพป.
สพม.

----------------------------------


จัดสรรงบปี 57
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.
1,530,000
บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สพป.ทุกเขต
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการ สพม. ทุกเขต
บัญชีจัดสรรงบประมาณ

----------------------------------


ประชาสัมพันธ
การขอเปิดสถานศึกษา
วิชาทหาร ปี 2558

เอกสารประกอบการ
ขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร

ตัวอย่างเอกสารที่ถูกต้อง

 


ประกาศเลื่อนการแข่งขัน Amath คำคม ซูโดกุ cross word ไปอย่างไม่มีกำหนด
รายละเอียด

แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก

รายละเอียด

---------------------------------------------------------------------------

จัดสรรงบประมาณโครงการเด็กไทยแก้มใส

ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการคัดเลือกรับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ดาวว์โหลด

---------------------------------------------------------------------------

คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน
ดาวน์โหลด

-----------------------------------------------------------------------------

การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------------------------------

คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 58
ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------------------------------


การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลด

------------------------------------------------------------------------------

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558
ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------------------------------

เชิญประชุมปฏิบัติการโรงเรียนที่พร้อมพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพนักเรียน
ดาวน์โหลด

-------------------------------------------------------------------------

การจัดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา 2557 ระดับภูมิภาคและระดับชาติ
ดาวน์โหลด

--------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร
เรียนผู้อำนวยการเขตทุกเขตดาวน์โหลด

--------------------------------------------------------------------------

จัดสรรงบประมาณ ปี 2558การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ""ว่ายน้ำเพื่อชีวิต(Life saving)
ดาวน์โหลด

-------------------------------------------------------------------------

โครงการและกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558
ดาวน์โหลด

------------------------------------------------------------------------


เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด การดำเนินงานนักเรียนไทยสุขภาพดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2558
ดาวน์โหลด

-------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"PTT inspiration 4 ปตท" สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬา ระดับนานาชาติ
ดาวน์โหลด

---------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไมโล ฟุตซอล แชมเปี้ยน 2015 และ Milo Scool Sport Program
ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน BEST of the BEST ด้านสุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลด

-----------------------------------------------------------

ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3หลักสูตร ผู้นำ A.T.C,A.L.T.E.และL.T.E.
ดาวน์โหลด

-----------------------------------------------------------

แนวทางในการกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติของพื้นผิวลู่-ลาน สนามกี
ฬาและลานเอนกประสงค์
ดาวน์โหลด

-----------------------------------------------------------

การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ""ว่ายน้ำเพื่อชีวิต(Life saving)
ดาวน์โหลด

-----------------------------------------------------------

โปรแกรมตำรับอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน
ดาวน์โหลด

*************************************

หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาและเชิดชูเกียรติ
เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร(ประกายเพชร) ครั้งที่ 10
ดาวน์โหลด

--------------------------------------------------

การจัดสรรเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2557 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในสังกัด
เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต
บัญชีจัดสรรงบประมาณจากการกันเงินไว้เหลื่อมปี
รายละเอียดการจัดสรร

----------------------------------------------------

จัดสรรงบประมาณโครงการเด็กไทยแก้มใส
เรียน ผอ. สพป. ทุกเขต
บัญชีจัดสรร

----------------------------------------------------

การจัดสรรเงินนอกงบประมาณให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส
ดาวน์โหลด

------------------------------------------------------


ภาพและวีดีโอเด็กและเยาวชนเข้าพบนายกรัฐมนตรีและชมห้องทำงาน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2558
ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี 2558
เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
แบบเสนอข้อมูล

----------------------------------------------------

ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลด้านกีฬาของโรงเรียน
เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต
แบบฟอร์ม

----------------------------------------------------

โครงการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี 2558
รายละเอียด

----------------------------------------------------


Samsung Smart Learning Center
โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 3
คุณสมบัติโรงเรียนที่จะร่วมโครงการ
เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียน
รายละเอียดในการรับสมัคร

---------------------------------------------------


โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558
เรียน ผอ.สพป.ทุกเขต
รายละเอียดต่างๆ

----------------------------------------------------


ประชาสัมพันธ์
เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน : เติมความคิด ติดความรู้ จุดประกายฝัน คิดสร้างสรรค์
ปีที่ 3 ประจำปี 2558
โครงการประกวดการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม
หลักเกณฑ์และใบสมัคร
โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน
หลักเกณฑ์และใบสมัคร

----------------------------------------------------


ประกาศรายชื่อ

เด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
วันพุธที่ 7 มกราคม 2558
ประกาศกระทรวงศึกษา
เรียน เลขาธิการ กพฐ.
เรียน ผอ.สพท. ทุกเขต
รายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ
กำหนดการ
แบบตอบรับ

----------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ
โครงการมาร์ชิ่งความดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน

เรียน ผอ.สพท. ทุกเขต

----------------------------------------------------


พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ
สพท. ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น + ชมเชย ปี 57
ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ 57
ดาวน์โหลด
เงินทุนหมุนเวียน
สุขาภิบาลอาหารที่ดี
บ้านไกลพักนอน

----------------------------------------------------

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เรียน ผอ. สพท.
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


ดาวน์โหลดคู่มือ

----------------------------------------------------


การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกรมพลศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมออกกำลังกายชุดกายบริหารหน้าเสาธง
เรียน ผอ. สพท.
สื่อวิดีทัศน์ ชุดกายบริหารหน้าเสาธง

----------------------------------------------------

สรุปรายงานการประชุมโครงการรณรงค์ เรื่องการลดอาหารเหลือทิ้งร่วมกับสถานศึกษา
เรียน ผอ. สพท.
รายงานการประชุม

----------------------------------------------------


การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558
เรียน ผอ. สพท. ทุกเขต
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
แบบสมัครคัดเลือก
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
แบบสมัครคัดเลือก

----------------------------------------------------


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเปิดตัวและชี้แจงโครงการเด็กไทยแก้มใส
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน
กำหนดการ
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
แบบรายงานการเดินทาง
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครและเชิญเข้าร่วม
คำชี้แจง
แบบเสนอโครงการเด็กไทยแก้มใส
รายชื่อคณะกรรมการจาก สพฐ.
แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ
(ร่าง) แบบเสนอโครงการเด็กไทยแก้มใส

----------------------------------------------------

การแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียน สพฐ. พิกุล แชมป์เปี้ยนชิบ ครั้งที่ 14
รางวัลประทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รายละเอียดการแข่งขัน

----------------------------------------------------

มหกรรมอาหารกลางวัน “ สุดยอด โรงเรียน สุขภาพดี Healthy School ”
กำหนดการ
รูปแบบบูธสำหรับจัดแสดง
โรงแรมที่พักย่านรามคำแหง

----------------------------------------------------

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนความเสี่ยง แผนสารสนเทศ
แผนตรวจสอบภายใน แผนพัฒนาบุคลากร แผนควบคุมภายใน
ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
คำสั่ง
หนังสือแจ้งเขต

----------------------------------------------------


เรียน ผอ.สพป.ทุกเขต
แบบฟอร์มกรอกประวัติส่วนตัว
รายละเอียด

----------------------------------------------------


เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต
รายละเอียดโครงการ

----------------------------------------------------

แบบประเมินตนเอง
ด้านการจัดการคุณภาพอาหารและโภชนาการของโรงเรียน
ดาวน์โหลด

คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมผลผลิต 57
คู่มือการดำเนินงานสุขาภิบาล 57
เอกสารนำเสนอ วันที่ 14-15

----------------------------------------------------


ประกาศ !!!
ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557
เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต
บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
บัญชีจัดสรรงบประมาณ

----------------------------------------------------


โครงการการแข่งขัน
น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต
โครงการ
กำหนดการประชุม
ทำเนียบท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง 4 ภาค
แผนป้ายประชาสัมพันธ์
ใบสมัคร
ปฏิทินการแข่งขัน

----------------------------------------------------

การอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานและการรายงานผล
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
รายละเอียด

----------------------------------------------------

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการเด็กไทยแก้มใส
เรียน ผอ. สพป. ทุกเขต
ดาวน์โหลด
ใบสมัคร

----------------------------------------------------

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ. รุ่นที่ 3
เรียน ผอ. สพป. ทุกเขต
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
กำหนดการออกติดตามประเมินผลคัดเลือก
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคอีสาน ทีม 1 ทีม 2
ภาคใต
สิ่งที่ต้องเตรียมรับการประเมิน

----------------------------------------------------

สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2557
เรียน ผู้อำนวยการ สพป. ทุกเขต
รายละเอียดการจัดส่งสื่อ

แจกสบู่ก้อนและสื่อให้ความรู้และสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง
เรียน ผู้อำนวยการ สพป. ทุกเขต
รายละเอียดการจัดส่งสื่อ

----------------------------------------------------

โครงการอาหารกลางวัน ติดต่อได้ที่
e-mail: School.lunch57@gmail.com

----------------------------------------------------

รายงานการติดตามและประเมินผล
“การจัดการอาหารกลางวันโรงเรียน เพิ่มขึ้นหัวละ ๒๐ บาท
และการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา”
ณ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
รายละเอียด

----------------------------------------------------


โครงการ KUBOTA Smart Kids 2014
เรียน สพป. ทุกเขต
เรียน สพม. ทุกเขต
รายละเอียดโครงการ
ดาวน์โหลดรายละเอียดกติกาและใบสมัครได้ที่

http://www.siamkubota.co.th/kubotasmartkids2014/index.php

----------------------------------------------------

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับโรงเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและทุพโภชนาการ
เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต
กำหนดการประชุม
ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
เกณฑ์มาตรฐานปี 2555
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพบูรณาการร่วมกับ สพฐ.
รายละเอียด
แผนที่โรงแรมบ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

----------------------------------------------------

กิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556
"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
เรียน ผอ. สพป. ทุกเขต
เรียน ผอ. สพม. ทุกเขต
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
สพป.
สพม.
รายละเอียดกิจกรรม

----------------------------------------------------

นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต
รายละเอียดการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
บัญชีจัดสรร
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายละเอียดการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
บัญชีจัดสรร
แบบประเมินมาตราอาหาร
แบบติดตามโรงเรียนมาตรฐานสุขาภิบาล

----------------------------------------------------

มาตรฐานสุขาภิบาล
รายละเอียด

การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ
เรียน ผอ. สพป. ทุกเขต
แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
แบบประเมินคุณภาพอาหารกลางวัน สพฐ. 57
แบบประเมินมาตรฐานอาหารและโภชนาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการ

----------------------------------------------------

ประกาศ
ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ประกาศ
เด็กและเยาวชนดีเด่น
เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
กำหนดการ
แผนที่

----------------------------------------------------

โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ
" จังหวัดของฉันในปี 2020 "
เรียน สพป. ทุกเขต
เรียน สพม. ทุกเขต
รายละเอียดโครงการ

----------------------------------------------------


การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต
เรียน ผอ.สพม. ทุกเขต
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชน
ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศและแบบสมัครการคัดเลือก
ดาวน์โหลด
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและใบสมัคร
ดาวน์โหลด

     งานลูกเสือ
    สวนสัตว์ดุสิต
    สวนสัตว์เขาเขียว
    สวนสัตวนครราชสีมา
    สวนสัตว์เชียงใหม่
    สวนสัตว์สงขลา

SAPA55

กิจกรรมสภานักเรียน
ประจำปี 2557

...................................

การคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 2558
เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต
รายละเอียด

...................................

การประชุม
สัมมนาสภานักเรียน
ระดับประเทศ ประจำปี 2558

เรียน ผอ.สพท.
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าอบรมสัมมนา
แบบตอบรับการเข้าอบรมสัมมนา
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการพานักเรียน
นักศึกษาไปนอกสถานที่

รายละเอียดการเข้าอบรมสัมมนา
กำหนดการอบรมสัมมนา

...................................

ประเมินการคงสภาพ
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ปี 2555 และ 2556
หนังสือแจ้ง
แนวทางการประเมิน
แบบการให้คะแนน

...................................

การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน
เรียน ผอ.สพท. ทุกเขต
มาตรการในการดำเนินงาน
ระดับสถานศึกษา
ระดับ สพท.

...................................

การประชุมสัมมนาสภานักเรียน
ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2557

หนังสือแจ้ง
รายชื่อโรงเรียน
แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม
บัญชีจัดสรร
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
การเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม
กำหนดการ
แผนที่เดอะไพน์ รีสอร์ท

...................................

กำหนดการแข่งขัน
กิจกรรมสภานักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๓
ดาวน์โหลด

...................................


คู่มือการคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ประจำปี 2557
เรียน ผอ.สพป และ สพม. ทุกเขต
คู่มือ

...................................

 
 

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2281-1955 , 0-2281-2858 , โทรสาร 0-2282-2808
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ :
student.obec@gmail.com