หน้าที่และภาะกิจ
       ผู้บริหารและบุคลากร
       หมายเลขโทรศัพท์
จำนวน   คน


นันยาง โกลหนู
ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ

เรียน ผอ.สพม. ทุกเขต
โครงการและรายละเอียด
หนังสือแจ้งคำสั่ง
รายละเอียด
คำสั่ง

------------------------------


เรียน ผอ.สพป.ทุกเขต
รายละเอียด
กำหนดการแข่งขัน

------------------------------

โครงการ
OBEC Young beach
volleyball 2014 Inspired
by ThaiPBS
รายละเอียด

โครงการ
OBEC Youth Street
Basketball 2014 Inspired
by ThaiPBS
รายละเอียด

------------------------------


การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน
สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ครั้งที่ 11 พ.ศ.2557
เรียน ผอ.สพม. ทุกเขต
รายละเอียด
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
คำสั่งภาคนครหลวง

------------------------------

กิจกรรมโค้ชเทรนนิ่ง
สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า
เรดแชมป์เปี้ยน ปี 3
เรียน ผอ.สพม. ทุกเขต
แบบแจ้งรายชื่อ

------------------------------รายละเอียดการแข่งขัน

 


กำหนด

การแข่งขันทักษะลูกเสือ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด

----------------------------------


ภาพการรับโล่เชิดชูเกียรติ
สพท. ดีเด่น/ชมเชยด้านลูกเสือ
ดาวน์โหลด

----------------------------------ประกาศรับสมัครเข้ารับ
การฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ
4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ 2557
เรียน ผอ สพป.และสพม. ทุกเขต
- วิชาบุกเบิก
- วิชาแผนที่-เข็มทิศ
- วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ
ใบสมัคร

----------------------------------ผลการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่จัดกิจกรรมลูกเสือ
ดีเด่นและชมเชยปี 56
รายละเอียด
หนังสือแจ้งเขต
สพป.
สพม.

----------------------------------

เกณฑ์แข่งขันทักษะ
ลูกเสือปี 56

ดาวน์โหลด

----------------------------------


จัดสรรงบปี 57
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.
1,530,000
บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สพป.ทุกเขต
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการ สพม. ทุกเขต
บัญชีจัดสรรงบประมาณ

----------------------------------


ภาพบรรยากาศ
การมอบโล่เกียรติยศ สพท. กิจกรรมลูกเสือดีเด่น/ชมเชย
ณ.โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
ดาวน์โหลด

----------------------------------


ประชาสัมพันธ
การขอเปิดสถานศึกษา
วิชาทหาร ปี 2557

เอกสารประกอบการ
ขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร

ตัวอย่างเอกสารที่ถูกต้อง

 


ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

----------------------------------------------------

สรุปการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์
ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------

แจ้งนโยบายและกรอบการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เรียน สพท. ทุกเขต
นโยบายการจัดงาน
สรุปกิจกรรมการประกวดแข่งขัน

----------------------------------------------------

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เรียน ผู้อำนวยการ สพท.
โครงการ
คำสั่ง
ตารางการประชุม
บัญชีจัดสรร

* แจ้งข้อมูลการประชุม
การบริหารและดูแลระบบโปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64
ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิ.ย. 57 เพิ่มเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่มีชื่อในคำสั่ง สพฐ. ที่ 737/2557
ลงวันที่ 18 มิ.ย. 57 ไม่ต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม

----------------------------------------------------

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ. รุ่นที่ 3
เรียน ผอ. สพป. ทุกเขต
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
กำหนดการออกติดตามประเมินผลคัดเลือก
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคอีสาน ทีม 1 ทีม 2
ภาคใต
สิ่งที่ต้องเตรียมรับการประเมิน

----------------------------------------------------

โครงการสำรวจสถานการณ์
ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย ปี 2557
รายละเอียด

----------------------------------------------------

สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2557
เรียน ผู้อำนวยการ สพป. ทุกเขต
รายละเอียดการจัดส่งสื่อ

แจกสบู่ก้อนและสื่อให้ความรู้และสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง
เรียน ผู้อำนวยการ สพป. ทุกเขต
รายละเอียดการจัดส่งสื่อ

----------------------------------------------------

ประกวดภาพวาดออกกำลังกาย ปี 2557
รายละเอียดและใบสมัคร

----------------------------------------------------


โฟร์โมสต์ไทยแลนด์คัพ ศึกเยาวชนชิงแชมป์บาสเกตบอล 2014
ระเบียบการแข่งขัน
ใบสมัคร
ทะเบียนรายชื่อนักกีฬา
ทะเบียนภาพถ่ายนักกีฬา

----------------------------------------------------


รายละเอียด
เรียน ผู้อำนวยการ สพท. ทุกเขต
กฎและกติกา ใบสมัคร
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ
สำหรับภาพที่ผ่านการคัดเลือก เจ้าของผลงานจะได้วาดภาพแสดงความสามารถ
ต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อทำการตัดสินผู้ชนะเลิศ
(ทางศูนย์ประสานงานจะติดต่อ เจ้าของผลงาน ในส่วนของ วัน/เวลา/สถานที่ ให้ทราบอีกครั้ง)

----------------------------------------------------

รับสมัคร นักมวยเด็ก อายุ 9 - 15 ปี
เข้ารับการตรวจสุขภาพ สมอง(โดยวิธี MRI) และไอคิว(IQ)
รายละเอียด

----------------------------------------------------

โครงการอาหารกลางวัน ติดต่อได้ที่
e-mail: School.lunch57@gmail.com

----------------------------------------------------

รายงานการติดตามและประเมินผล
“การจัดการอาหารกลางวันโรงเรียน เพิ่มขึ้นหัวละ ๒๐ บาท
และการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา”
ณ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
รายละเอียด

----------------------------------------------------


โครงการ KUBOTA Smart Kids
เรียน สพป. ทุกเขต
เรียน สพม. ทุกเขต
รายละเอียดโครงการ
ดาวน์โหลดรายละเอียดกติกาและใบสมัครได้ที่

http://www.siamkubota.co.th/kubotasmartkids2014/index.php

----------------------------------------------------

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับโรงเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและทุพโภชนาการ
เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต
กำหนดการประชุม
ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
เกณฑ์มาตรฐานปี 2555
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพบูรณาการร่วมกับ สพฐ.
รายละเอียด
แผนที่โรงแรมบ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

----------------------------------------------------

โรงเรียนที่โอนเงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน คืนให้ สพฐ.
แต่ยังไม่ส่งใบนำฝากเงินให้กับ สกก. ถือว่ายังไม่ได้คืนเงินโครงการเข้าระบบ
กรุณาติดต่อ
คุณเกล้า 02-2885857 / 02-2802936
รายชื่อ
- บุรีรัมย์ เขต 4
- จันทบุรี เขต 2
- ตรัง เขต 1
- นราธิวาส รร.บ้านโนนยาง

----------------------------------------------------


The Mail Kid's Fair 2014
รายละเอียด

----------------------------------------------------

กิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556
"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
เรียน ผอ. สพป. ทุกเขต
เรียน ผอ. สพม. ทุกเขต
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
สพป.
สพม.
รายละเอียดกิจกรรม

----------------------------------------------------


การประชุมเชิงปฏิบัติการ
"มาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำ
แก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตร"
เรียน ผอ. สพท. ทุกเขต
กำหนดการประชุม
แบบตอบรับการประชุม
รายละเอียด

อนุมัติจัดสรรงบประมาณ
เรียน สพท. ทุกเขต
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
สพป.
สพม.

----------------------------------------------------


Samsung Smart Learning Center
โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 2
โครงการ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีที่ 1

----------------------------------------------------

นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต
รายละเอียดการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
บัญชีจัดสรร
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายละเอียดการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
บัญชีจัดสรร
แบบประเมินมาตราอาหาร
แบบติดตามโรงเรียนมาตรฐานสุขาภิบาล

----------------------------------------------------

มาตรฐานสุขาภิบาล
รายละเอียด

การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ
เรียน ผอ. สพป. ทุกเขต
แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
แบบประเมินคุณภาพอาหารกลางวัน สพฐ. 57
แบบประเมินมาตรฐานอาหารและโภชนาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการ

----------------------------------------------------

แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก
สำหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
เรียน ผอ. สพท. ทุกเขต
งบประมาณ สพป.
งบประมาณ สพม.
เรียน ผอ. โรงเรียนเฉพาะความพิการทุกแห่ง
งบประมาณ

----------------------------------------------------

ขอเชิญส่งผลงานศึกษาวิจัยนวัตกรรม
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเข้าประกวดในโครงการ
" ยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2557 "
เรียน ผอ.สพป.และสพม. ทุกเขต
รายละเอียด

----------------------------------------------------

ประกาศ
ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ประกาศ
เด็กและเยาวชนดีเด่น
เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
กำหนดการ
แผนที่

----------------------------------------------------

เอกสารสำคัญต่างๆที่บรรจุในหนังสือ
วันเด็กแห่งชาติ 2557

สาร นายกรัฐมนตรี
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557
โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ 2557

----------------------------------------------------

ประกาศด่วนที่สุด เรื่องโครงการ
"สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน ปี 3 อบรมโค้ชเทรนนิ่ง"
รายละเอียด

----------------------------------------------------

การประกวดกิจกรรมโครงการ
มาร์ชชิ่งความดีเพื่อส้รางวินัยพื้นฐาน 4 ประการ
รายละเอียด
คำสั่ง

----------------------------------------------------


ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์ โครงการ
" พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2 "
โครงการ
ระเบียบและเงื่อนไขการสมัคร
ใบสมัคร

----------------------------------------------------

โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ
" จังหวัดของฉันในปี 2020 "
เรียน สพป. ทุกเขต
เรียน สพม. ทุกเขต
รายละเอียดโครงการ

----------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
"Taamkru Online IQ& Math Challenge Asia"
เรียนผู้อำนวยการ สพป. ทุกเขต
รายละเอียด

----------------------------------------------------

บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ไม่สามารถโอนเงินได้
" โครงการอาหารกลางวัน "
ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------


การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต
เรียน ผอ.สพม. ทุกเขต
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชน
ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศและแบบสมัครการคัดเลือก
ดาวน์โหลด
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและใบสมัคร
ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------

หนังสืออ้างถึง
เรื่อง ขอความร่วมมืองดการจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียน
เอกสาร 1
เอกสาร 2

----------------------------------------------------

" รวมเอกสารบรรยาย ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ "
ณ โรงแรมมณเฑียร 21 - 23 กันยายน 2556
- การชี้แจงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
- มาตรา 38 ค.
- การนำเสนอสภานักเรียน
- แผนปฏิบัติลูกเสือปี 2557
- ลูกเสือฟังให้จบ (กรุณาฟังให้จบ)
- เขตที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานค่ายสุขภาพ 15,000 บาท
- เว็บไซต์สมาคมฯ

----------------------------------------------------

ประกาศเกียรติคุณ
อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น

เรียนผู้อำนวยการ สพป./สพม. ทุกเขต
ชื่อองค์การที่มีอาสาสมัคร
หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก
แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
แบบกรอกประวัติย่ออาสาสมัครดีเด่น

----------------------------------------------------

รายละเอียดการจัดส่งสื่อการเรียนการสอน
" โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส 2013 "
เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต
บัญชีจัดสรร

----------------------------------------------------

การเข้ารับโล่โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ. รุ่นที่ 2
เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต
ประกาศ
กำหนดการ
บัญชีรายชื่อ
แบบตอบรับ

----------------------------------------------------


เชิญประชุมเครือข่าย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการ สพป. ทุกเขต
เรียน ผู้อำนวยการ สพม. ทุกเขต
โครงการ
(แก้ไข)
แบบตอบรับ
ตารางการประชุม
แผนที่โรงแรม
แจ้งจัดสรรงบประมาณ

----------------------------------------------------

โครงการ "เล่าความฝัน ปั้นให้เป็นความจริง"
เรียนผู้อำนวยการ สพป ทุกเขต
โครงการ

----------------------------------------------------

ขอความร่วมมือแจกจ่ายสบู่ก้อนและสื่อให้ความรู้การล้างมือแก่โรงเรียน
เรียน ผู้อำนวยการ สพป. ทุกเขต
รายละเอียดโครงการ

----------------------------------------------------

คู่มือการคัดเลือก ต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2556
ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------

เอกสารเพิ่มประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสร้างความเข้มแข็ง
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ. รุ่นที่ 1-2

ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ
ประจำปี 2556
รายละเอียด

ประกาศผล
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนและแจ้งจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนเพื่อการพัฒนาสภานักเรียนของโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ระดับประเทศ ประจำปี 2556
รายละอียด
แจ้งจัดสรรงบประมาณ
แบบรายงานการใช้งบประมาณ

 

----------------------------------------------------

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน
โครงการ หนังสือเล่มเล็กกับมาสเตอร์อาร์ต และกิจกรรม Master Art School

รายละเอียด

----------------------------------------------------

ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้มแข็ง
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ. รุ่นที่ 1-2
ประกาศ
เรียนผู้อำนวยการ สพป.
บัญชีรายชื่อโรงเรียนและประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่น 1
ตารางการประชุม
แผนที่โรงแรม
แบบตอบรับ

----------------------------------------------------


ขยายเวลาการรับสมัครการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาฯ และการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเป็น
วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2556
รายละเอียด

----------------------------------------------------

โครงการอาหารกลางวัน
แบบรายงานผล
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------

แบบฟอร์ม
โครงการประกอบการส่งโครงการนวัตกรรมประชาธิปไตย
ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------

ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุมและสมัครเข้าร่วมโครงการ
Thailand Go Green ปี 2556

เรียนผู้อำนวยการ สพป.
เรียนผู้อำนวยการ สพม.
กำหนดการประชุม
โรงเรียนและอัตราเงินสนับสนุน
แบบฟอร์มการตอบรับเข้าร่วมประชุม
เอกสารการรับค่าใช้จ่าย

----------------------------------------------------


วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2556

เรียน สพป. ทุกเขต
รายละเอียดโครงการ
ระเบียบการแข่งขัน
รายชื่อผู้ประสานงานของบริษัท วิทยุการบินฯ

----------------------------------------------------


Ovaltine Gift for Mom ปีที่ 11
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
เรียน ผู้อำนวยการ สพป. ทุกเขต
เรียน ผู้อำนวยการ สพม. ทุกเขต
กฎและกติกา

----------------------------------------------------

กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์
ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2556

รายละเอียด
ระเบียบการ

----------------------------------------------------

ประชุมสัมมนาการจัดการความรู้
(KM=Knowledge Management)
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2556

หนังสือแจ้ง
ประกาศ การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปี 2555
บัญชีจัดสรรค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยง
แบบแจ้งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ใบงาน
ตัวอย่างการเล่าเรื่อง
แผนที่โรงแรมเดอะริช

----------------------------------------------------

การคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2556

เรียน ผู้อำนวยการ สพป. และ สพม. ทุกเขต
คู่มือการคัดเลือก

----------------------------------------------------

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)

รายละเอียด
หลักเกณฑ์การพิจารณา
คำชี้แจง
แบบเสนอประวัติและผลงานการพิจารณาสรรหาทุกประเภท

----------------------------------------------------


โครงการ "รวมพลคนรักครู สู่ขวัญครูกล้า 5 จังหวัดชานแดนใต้"
คอนเสิร์ต ธารน้ำใจ..เทิดพระคุณครู..สู่ชายแดนใต้
เรียน เลขาธิการ สพฐ.
โครงการ
ลายละเอียดการจัดคอนเสิร์ต

----------------------------------------------------

ผลการคัดเลือก
เด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียง
มาสู่ประเทศ ประจำปี 2556

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
รายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2556
รายชื่อเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2556
กำหนดการ
หมายเหต
สารงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

----------------------------------------------------

การประกวด
สถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 56

เรียน ผู้อำนวยการ สพป. ทุกเขต
เรียน ผู้อำนวยการ สพม. ทุกเขต
บันทึกความตกลง
คู่มือการประกวดสถานศึกษาฯ ปี 2556
จำนวนโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายชื่อสถานศึกษาเอกชน
ผลงานการประกวด
เสาหลักที่ 1
เสาหลักที่ 2
เสาหลักที่ 3
เสาหลักที่ 4
เสาหลักที่ 5
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในวันที่ 10 มกราคม 2556
เรียน ผู้อำนวยการ สพป. ทุกเขต
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการ สพม. ทุกเขต
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
แจ้งเลื่อน!!
กำหนดการจัดกิจกรรม

----------------------------------------------------


โครงการการแข่งขัน

น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
เรียน สพป. ทุกเขต
เรียน สพม. ทุกเขต
โครงการ
กำหนดการประชุม

----------------------------------------------------


การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
เรียน ผู้อำนวยการ สพป. ทุกเขต
เรียน ผู้อำนวยการ สพม. ทุกเขต
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
หลักเกณฑ์และแบบสมัคร
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
หลักเกณฑ์และแบบสมัคร

---------------------------------    งานลูกเสือ
    สวนสัตว์ดุสิต
    สวนสัตว์เขาเขียว
    สวนสัตวนครราชสีมา
    สวนสัตว์เชียงใหม่
    สวนสัตว์สงขลา

SAPA55

กิจกรรมสภานักเรียน
ประจำปี 2557

...................................

การประชุมสัมมนาสภานักเรียน
ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2557

หนังสือแจ้ง
รายชื่อโรงเรียน
แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม
บัญชีจัดสรร
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
การเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม
กำหนดการ
แผนที่เดอะไพน์ รีสอร์ท

...................................

กำหนดการแข่งขัน
กิจกรรมสภานักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๓
ดาวน์โหลด

...................................


คู่มือการคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ประจำปี 2557
เรียน ผอ.สพป และ สพม. ทุกเขต
คู่มือ

...................................

 
 

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2281-1955 , 0-2281-2858 , โทรสาร 0-2282-2808
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ :
student.obec@gmail.com