การประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2559

การประเมินเชิงประจัก

Read more

การอบรมการออกแบบการบวนการ Active Learning และประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ” ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 (EDUCA 2016)

การอบรมการออกแบบการบ

Read more

ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เป็นเจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา

ประกาศสำนักงานกองทุน

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016)

ประชาสัมพันธ์โครงการ

Read more

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โครงการประกวดวาดภาพร

Read more

หนังสือแจ้งโอนเงิน การจัดอบรมครุผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ๆ ละ 700 บาท

Download หนังสือแจ้ง

Read more