การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด การดำเนินง

Read more

ส่งเอกสารเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนได้ดีเด่น ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด  ส่งเอกสาร

Read more

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 783

การฝึกอบรมบุคลากรทาง

Read more

การอบรมครูมืออาชีพด้านการตัดสินและการฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระหว่างวันที่ 8 – 13 พ.ค.2559

ดาวน์โหลดการอบรมครูม

Read more