การประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2559

การประเมินเชิงประจัก

Read more

การอบรมการออกแบบการบวนการ Active Learning และประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ” ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 (EDUCA 2016)

การอบรมการออกแบบการบ

Read more