ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร ของ สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร ของ สพฐ.

ประกาศ %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8

*** แบบตอบรับการเข้าฝึกอบรมฯ %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81

 

***หมายเหตุ  : กรุณาส่งแบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ทางหมายเลขโทรสาร 02 – 282 2808 หรือทาง E-mail :  student.obec@gmail.com