การประชุมสร้างความเข้มแข็งและพิธีมอบโล่ให้กับ ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน (รุ่นที่ 1) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุน กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2559

การประชุมสร้างความเข้มแข็งและพิธีมอบโล่ให้กับ

ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน (รุ่นที่ 1)

และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุน

กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น  ประจำปี 2559

มอบโล่สหกรณ์ รุ่น 1

ดาวน์โหลด การประชุมสร้างความเข้มแข็งและพิธีมอบโล่ให้กับต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน(รุ่นที่ 1)ฯ ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด (เพิ่มเติม) แก้ไขบัญชีจัดสรรสหกรณ์ หน้าที่ 2