การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรการจัดการค่ายพักแรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรการจัดการค่ายพักแรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ณ ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร จ.กาฬสินธุ์

56976 56977 56978 56979 56980 56981 56982 56983