การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรการจัดการค่ายพักแรม (ภาคเหนือ)

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค  หลักสูตรการจัดการค่ายพักแรม (ภาคเหนือ)

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก

59798 59799 59800 59801 59802 59803 59804 59805

59806