การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 812

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 812

ระหว่างวันที่ 15 – 20 พฤษภาคม 2560

ณ ค่ายวิชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

92115 9211692119 92117 9212592118  9212192120  9212292129

92123 92124 92126  92127 92131

92128  92130