วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
1111

002 001

115130 115129 115127 115128 115126 114563 114562 114557 114556 114555 114554 114553 114546 114545 114544 114534 114523 114522 114521 114520 113772 113773 113771 113770 113091 113192 113090 113089 113087 113085 113068 005  003 004