การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง

ระหว่างวันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2560

ณ จังหวัดสุรินทร์

225804  225810 2 1  225831   3

       5 4    6  7  8