จัดสรรงบประมาณสนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง (งบแลกเป้า)

ดาวน์โหลด  งบสหกรณ์