การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภาคเหนือตอนล่าง

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภาคเหนือ ตอนล่าง

ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2560

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเมาเทนพาร์ค สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

131710  131711  131712

S__12312588 S__19603458 S__19595266

987486 S__19587082 S__19644424

987488 987489     987487

989317  989318  989319

989321  989322