โครงการลูกเสือไทยเดินทางไกลถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

โครงการลูกเสือไทยเดินทางไกลถวายสักการะพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 28 ตุลาคม พ.ศ.2560

                        สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ร่วมกับ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 (สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) การจัดกิจกรรมตามโครงการลูกเสือไทยเดินทางไกลถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ขึ้น โดยลูกเสือจากโรงเรียนรัชประภาวิทยาคม และโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 กอง จำนวน 51 คน เดินทางไกลด้วยเท้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงประชาชนของจังหวัดต่าง ๆ ที่ประสงค์ร่วมเดินทางไกลครั้งนี้ด้วย ไปเข้าเฝ้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มออกเดินทาง ณ จุดเริ่มต้นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นการบูรณาการทุกรายวิชา เป็นทักษะของชีวิตมนุษยชาติในการเดินทางไกลกว่า 700 กิโลเมตร ของกองลูกเสือโรงเรียนรัชประภาวิทยาคม คณะผู้กำกับลูกเสือ ผู้ปกครอง และหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนทุกภาคส่วน การดำเนินโครงการนี้ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ได้เล็งเห็นและหวังว่ากิจการลูกเสือไทยจะได้เป็นที่รู้จัก และได้เผยแพร่ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสู่ประชาชนทุกคน และ สู่นานาอารยประเทศ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนอนาคตของชาติ และวงการลูกเสือไทยทุกคน

184029186429 184037 184035184036   184033 184032_0  184030 184028184516 184517 184518 184519 319877