การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภาคเหนือ

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภาคเหนือ
ระหว่่างวันที่ 26 -29 เมษายน 2559
ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยการปกครอง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

228474228473

228475 228477