การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด ภาคกลาง

ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

S__4997133  S__4997137

S__4997134