Australian Shepherd
JUBELIRERSTRATEGIES
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต – สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต

 สสส.- สมาคมวางแผนครอบครัว – สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  – สพฐ. เปิดคู่มือการเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือแบบใหม่เพื่อสร้างทักษะชีวิต ภฺูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในช่วงวัน เล็งขยายผล ร.ร.สพฐ.ทั้วประเทศ

              วันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีการจัดกิจกรรมแถลงข่าว
“เรียนรู้ทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมลูกเสือ” ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
โดยความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน  ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

IMG_2343 IMG_2379

IMG_2371   IMG_2370

IMG_2348  IMG_2347

IMG_2350  IMG_2352

IMG_2388

Our friends - mytermpaperwriter.net