การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ L.T.C.  รุ่นที่ 122

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 6- 12 มิถุนายน 2559 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

247227 247226 247225

247228  247245 247246

  247244247242247241

  247239247238247232

247235 247234247240 247237 247236