ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายละเอียดขอมูลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนเงินหมุนเวียนฯ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายละเอียดขอมูลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนเงินหมุนเวียน
ส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันและข้อมูลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนเงินดอกผลกองทุนฯ
โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559

20160708_703 20160708_1202 20160708_1540 20160708_1984 20160708_2869 20160708_5084 20160708_6108  20160708_7484 20160708_7706 20160708_7893 20160708_8543 20160708_8648