ขยายเวลาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การแข่งขันการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ “ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ” โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 พรรษา 9 มิถุนายน 2559

ขยายเวลาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การแข่งขันการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน    ระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ “ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ”

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 พรรษา 9 มิถุนายน 2559

1

ขยายเวลาและประบปรุงเกณฑ์การแข่งขันฯ