ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ประจำปี 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

   ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ประจำปี 2559

สภานักเรียน

ประกาศ สพฐ. เรื่อง ผลการคัดเลือกสภานักเรียน ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ปี 2559