กลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน


นางนภา พานน้อย
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน
นายสันติ โลหะปิยะพรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน มีภารกิจดังนี้

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาการส่งเสริมการออกกำลังกาย ผ่านกระบวนการทางกีฬาเพื่อสุขภาพ ทักษะ กีฬาขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมนันทนาการตามความถนัด ให้มีความเป็นเลิศเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสร้างเป็นนักกีฬาอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพ

1.1 บริหาร และดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์มาตรฐานการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรมากำหนดเป็นแผนงาน โครงการ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพลานามัยผู้เรียน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1.2 ส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาชาติ ทั้งในด้านกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาความเป็นเลิศ

1.3 จัดทำฐานข้อมูลด้านศูนย์ฝึกกีฬาและนักกีฬาในโรงเรียน

1.4 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนที่มีพัฒนาการทางกีฬา และการออกกำลังกาย

1.5 วางแผนและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับด้านกีฬา พร้อมทั้งรับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.6 ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านการกีฬาและนันทนาการที่เป็นปัจจุบัน