กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน


นายพนัส บุญวัฒนสุนทร
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
นางสาวสุพีรณัฐ วงษ์ชีวะสกุล
พนักงานจ้างเหมา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน มีภารกิจดังนี้

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก ได้แก่ การดูแลด้านความปลอดภัยของนักเรียน ส่งเสริมช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองนักเรียนไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ และประสานหน่วยงานเครือข่าย และองค์กรที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ฃ

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และวางแผนการพัฒนากิจการลูกเสือของ สพฐ.

1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3 ศึกษาและวางแผนในการพัฒนางานด้านการศึกษาวิชาทหาร

1.4 จัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ สำหรับพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

1.5 ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.6 ประสานงานกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและสำนักการกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

1.7 ประสานงานกับกระทรวงกลาโหม และหน่วยบัญชาการกำลังสำรองในการขอเปิด – ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร และการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

1.8 เป็นผู้แทนของหน่วยงานในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินงานกิจการลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

1.9 เป็นผู้แทนหน่วยงานในการติดต่อประสานงาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือให้ข้อคิดเห็นในด้านลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร