กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน


นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
นางอัณชลี แจ่มผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุขวัฒน์ นาควัชระ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพจนีย์ ไทรชมภู
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวจินต์จุฑา ไชยมะโน
พนักงานจ้างเหมา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน มีภารกิจดังนี้

บริหารและจัดการงานด้านสุขภาพ และอนามัยโรงเรียนพร้อมทั้งบริหารและจัดการกองทุนโครงการอาหารกลางวันให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโครงการอาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียน โดยประสานงานความร่วมมือ เพื่อสร้างระบบเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน จัดหาทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน กำหนดนโยบายส่งเสริมเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินงานทางด้านส่งเสริมสุขภาพนักเรียนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่

1.1 ดำเนินโครงการทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพนักเรียนให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่ดี มีความพร้อมในการเรียน สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

1.2 ดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาคุณภาพของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

1.4 นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ หลักการและแนวคิดทางการศึกษามาสู่การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

1.5 จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของกิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียน

1.6 เผยแพร่แนวคิดวิธีการการดำเนินงานด้านสุขภาวะและอนามัยโรงเรียนสู่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.7 ติดตาม ค้นคว้าการจัดการศึกษา การส่งเสริมพลานามัยนักเรียนในระดับนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการพัฒนา เพื่อกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนากระบวนทัศน์การจัดการศึกษาในอนาคต

1.8 ติดต่อประสานงานทางวิชาการในด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัด