ฝ่ายบริหารสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักฯ

นายพนัส บุญวัฒนสุนทร
รองผู้อำนวยการสำนักฯ

นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

นางนภา พานน้อย
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน

นายพนัส บุญวัฒนสุนทร
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน

นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาพนักเรียน