กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
68300
นายกฤษกร  กองคำ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอมรรัตน์ มณีวงษ์
พนักงานราชการ
ตำแหน่งพนักงานธุรการ
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ มังกรเสถียร
พนักงานจ้างเหมา
นายราชศักดิ์ พยัคฆา
พนักงานจ้างเหมา

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีภารกิจดังนี้

  1. งานบริหารธุรการ

1.1 ติดต่อประสานงานธุรการภายในสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 จัดระบบงานสารบรรณ งานธุรการ งานรับส่งและโต้ตอบหนังสือราชการ

1.3 งานพิมพ์ งานเอกสารเกี่ยวกับการประชุม

1.4 งานเลขานุการผู้บริหาร

1.5 จัดทำตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการงานควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง มาตราการความโปร่งใส

  1. งานงบประมาณและการบริหารการเงินและบัญชี

2.1 จัดตั้งงบประมาณประจำปี จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี

2.2 งานการเงินเบื้องต้น งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามขั้นตอนการเบิกจ่าย

  1. งานพัสดุครุภัณฑ์

3.1 ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ (สำรวจ ทำบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย ควบคุมตรวจสอบ)

3.2 ดูแลและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

3.3 รับผิดชอบงานด้านรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ

 

  1. งานบุคลากร

4.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนด้านคุณวุฒิประสบการณ์ ความชำนาญ

4.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเบื้องต้น การพิจารณาความดีความชอบ การลาทุกประเภท การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ จัดทำทะเบียนคุมเวลาและสรุปรายงานผล

4.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้ง ย้ายและการช่วยราชการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

 

  1. งานโครงการ

5.1 โครงการโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน