กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน


นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน มีภารกิจดังนี้

จัดทำแผนยุทธศาสตร์และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนักเรียนเพื่อปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย โดยมุ่งให้เกิดการปฏิบัติทั้งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกอย่างเหมาะสม

1 ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์พื้นเมือง ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นผู้นำที่ดี ความเข้มแข็งขององค์กรนักเรียน

2 ประสานงานสร้างเครือข่าย งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน สร้างความสัมพันธ์ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านอื่น ๆ ระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ เอกชน เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน

1.3 ดำเนินโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน