ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดเสนา,ธนาคารออมสิน,ธนาคารกรุงไทย,ที่ว่าการอำเภอเสนา 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2050
-
2 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1195
-
3 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย(ทุ่งมะขามหย่อง) โรงพยาบาลเสนา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5300
-
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1095
-
5 สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมลูกเสืออ.ผักไห่ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีตำรวจภูธรพระขาว ร้านขายยาประสพเภสัช กศน.บางไทร ประชาชนรอบโรงเรียนวัดนกกระจาบ ประชาชน ต.คุ้งลาน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4900
-
6 ประชาชนใกล้โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง อ.ผักไห่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง ชุมชนวัดท่าดินแดง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1680
-
8 สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงงานรองเท้าแพน ชุมชนโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย ชุมชนโรงเรียนวัดไทรโสภณ ชุมชนโรงเรียนวัดสีกุก ชุมชนโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง ชุมชนโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
9 ประชาชนรอบโรงเรียน และตลาด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6142
-
10 ชุมชุนรอบโรงเรียนปราสาททองวิทยา ปัณณวิชญ์ ศิริสุขาราม ลำตะเคียน ลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3330
-
11 อบจ.พระนครศรีอยุธยา ชุมชนรอบโรงเรียนสุทธาวาส ไผ่ล้อม มาลาอีสงเคราะห์ ราษฎร์ปุณณาราม ราษฎรบำรุง เซนแอนโทนี บางปะอิน โพธิ์ผักไห่ ชุมชนบางเรือแตกบางปะอิน ชุมชนปากคลองไร่แตน ชุมชนคลองมโนราห์เสนา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
16734
-
12 ประชาชน ชุมชน และนักเรียนในพื้นที่อ.บางซ้าย อ.บางไทร อ.บางบาล อ.บางปะอิน อ.ผักไห่ อ.ลาดบัวหลวง อ.เสนา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
125812
-
13 ประชาชน ชุมชน และนักเรียนในพื้นที่อ.บางซ้าย อ.บางไทร อ.บางบาล อ.บางปะอิน อ.ผักไห่ อ.ลาดบัวหลวง อ.เสนา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
125813
-
14 ตลาดบางคล้า อ.บางไทร ตลาดบางปะหัน ข้าราชการบำนาญ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
550
-
15 โรงงานนิโปร(ผลิตเครื่องมือแพทย์) อ.เสนา เวลเนสโฮม วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวาสุกรี ชุมชนบ้านสองห้องพระยาบรรลือ อ.ลาดบัวหลวง ไทยสมุทรประกันภัย อ.เสนา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1170
-
16 อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลอำเภอบางปะหัน 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
850
-
17 ชุมชนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดลาดประทุมคงคาราม ชุมชนวัดกำแพง ไทยรัฐวิทยา ๒ บ้านเชียงรากน้อย วัดศิริสุขาราม วัดเทพมงคล วัดอนุกุญชราราม รอซีดี กระโดงทอง ลาดชิด ทางยาว ตาลานเหนือ วัดยม 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
32217
-
18 บริเวณรอบโรงเรียนในสังกัด 8 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
36795
-
    รวมการแจกจ่าย  
369233