ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและหน้าโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรีย และบริเวณใกล้เคียง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
106000
    รวมการแจกจ่าย  
106000