ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สภาการศึกษา และหน่วยงานใกล้กับโรงเรียน 16 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
2 ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน และหน่วยงานใกล้โรงเรียน 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1860
3 หน่วยงาน สถานีรถไฟฟ้า 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7495
4 หน่วยงาน สถานพยาบาล 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
11496
5 ตลาด ชุมชน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
22104
6 ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน และสำนักงาน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20637
7 บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน สนามหลวง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10566
8 สนามหลวง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8790
9 ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน และหน่วยงานใกล้โรงเรียน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4394
10 สถานีรถไฟดอนเมือง และชุมชนที่ใกล้โรงเรียน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12368
11 ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน และสำนักงาน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3210
12 ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน และหน่วยงานใกล้โรงเรียน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
18159
13 ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน และหน่วยงานใกล้โรงเรียน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7740
14 ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน และหน่วยงานใกล้โรงเรียน 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
15 ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน และหน่วยงานใกล้โรงเรียน 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5500
16 ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน และสำนักงาน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7989
17 หน่วยงานราชการ ชุมชน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
10700
18 สนามหลวง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
19 ชุมชนนางเลิ้ง เขตยานนาวา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
20 การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
21 สพม.2 เพื่อแจกประชาชนที่มาติดต่อราชการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2200
    รวมการแจกจ่าย  
157908