ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 เขตพื้นที่บริการ สพป.บึงกาฬ และโรงเรียนในสังกัด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
2 เขตพื้นที่บริการ สพป.บึงกาฬ และโรงเรียนในสังกัด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20000
-
    รวมการแจกจ่าย  
30000