ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.บุรีรัมย์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
3 ผู้มาติดต่อราชการที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
4 วัดใหม่อัมพวันบ้านว่าน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
5 ทุกตำบล ในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100000
6 มอบผู้นำชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ อ.เมือง นำไปแจกจ่ายประชาชน 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
7 ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
8 หมู่บ้านในเขตบริการ รร.วัดบ้านหนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
9 หมู่ที่ 1 และ 12 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
10 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
11 นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเขตบริการ รร.บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ อ.ชำนิ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
12 ชุมขนเขตบริการ โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) อ.เมืองบุรีรัมย์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
13 นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ในงานทอดผ้าเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
14 ชุมชนเขตบริการ รร.บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ อ.บ้านด่าน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
15 ที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองบุรีรัมย์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
900
16 ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน รร.บ้านโคกหัวช้าง 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
    รวมการแจกจ่าย  
108496