ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียน ชมชน หมู่บ้าน และที่สาธารณะให้ประชาชนทั่วไป 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
125000
    รวมการแจกจ่าย  
125000