ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.บร.4 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
2 สพป.บร.4 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
545
-
3 สพป.บร.4 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
425
-
4 สพป.บร.4 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
380
-
5 สพป.บร.4 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
6 สพป.บร.4 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
7 สพป.บร.4 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
8 สพป.บร.4 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
9 สพป.บร.4 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
992
-
10 สพป.บร.4 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
825
-
    รวมการแจกจ่าย  
5717