ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้มารับบริการ ณ สพป.ชลบุรี เขต 1 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
    รวมการแจกจ่าย  
3500