ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา ต.อ่างสิลา จ.ชลบุรี 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2300
-
3 หน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
97500
    รวมการแจกจ่าย  
100000