ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพม เขต 6,ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4500
2 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์, ตำบลคลองด่าน,อำเภอบางบ่อ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
3 3000 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2และเขตบริการของโรงเรียน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
5 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยาและตำบลหนองไม้แก่น 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
6 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
7 450 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
-
8 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมและเขตบริการโรงเรียน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
-
9 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 3 ชนะสงสารวิทยาและเขตบริการของโรงเรียน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
10 โรงเรียนวัดโสธรวรารามและเขตบริการของโรงเรียน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
-
11 โรงเรียนสมุทรปราการและเขตบริการของโรงเรียน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
12 โรงเรียนดัดดรุณีและเขตบริการของโรงเรียน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 5 และเขตบริการของโรงเรียน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
14 โรงเรียนเตรรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทราและเขตบริการของโรงเรียน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
15 โรงเรียนราชวินิตบางแก้วและเขตบริการของโรงเรียน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4200
-
16 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์และเขตบริการของโรงเรียน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
    รวมการแจกจ่าย  
37350