ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดเทศบาลเมืองชัยนาท 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 วัดราษฎร์บูรณะ อ.สรรพยา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
3 วัดโพธิมงคล อ.สรรพยา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
4 อำเภอสรรคบุรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
5 วัดพระบรมธาตุวรวิหาร วัดต่าง ๆ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12500
-
6 ค่ายลูกเสือ ชุมชน อำเภอเมือง , อำเภอมโนรมย์ , สรรพยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3550
-
7 อำเภอหันคา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5500
-
8 อำเภอเนินขาม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
9 อำเภอหนองมะโมง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4500
-
10 วัดต่าง ๆในอำเภอหันคา (งานทอดกฐิน) 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12300
-
11 โรงเรียน ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
23500
    รวมการแจกจ่าย  
68800