ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพม.34 แจก ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จัดลงนามถวายอาลัย) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
    รวมการแจกจ่าย  
1000