ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 พื้นที่อำเภอจอมทอง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
    รวมการแจกจ่าย  
5000