ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชน ในชุมชนบ้านโคกม่วง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
3 โรงเรียนออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร) ชาวบ้านสวนป่าและชุมชนใกล้เคียง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
4 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
5 หมู่บ้านโนนทรายคำ ในเขตพื้นที่บริการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2991
6 1.นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหลุบค่ายทุกคน 2.ประชาชนชาวบ้านหลุบค่าย 3.ประชาชนทั่วไป 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
303
-
7 ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนภายในหมู่บ้าน ประชาชนภายในหมู่บ้าน 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
260
-
8 นักเรียนและผู้ปกครอง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
9 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านกุดยม โนนฟักทอง โนนสังข์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
10 นักเรียน ชาวบ้านหมู่ 9 บ้านนาบัว 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
-
11 นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
-
12 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชากรในเขตบริการ บ้านดงขี หมู่ที่ 6 และบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 7 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
13 นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน บ้านหนองขาม ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
270
-
14 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
15 ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปบ้านโนนสาวเอ้ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
16 พื้นที่เขตบริการโรงเรียนในสังกัดอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
12520
-
17 ครู และนักเรียน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
72
-
18 นักเรียน ผู้ปกครอง ชาวบ้านสารจอดใหม่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
19 นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง ผู้ปกครองนักเรียน หมู่ที่ 9,10,13 และ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
20 นักเรียนโรงเรียนบ้านตลาด และผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านตลาดหมู่ 3 และหมู่ 15 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
21 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหัน ผู้ปกครองนักเรียนหมู่ที่ 1,4,5 และ หมู่ 8 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
22 ผู้ปกครอง นักเรียน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
80
-
23 นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
24 ประชาชนในเขตบริการ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
25 พ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้าน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
26 ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
27 พื้นที่เขตบริการโรงเรียนในสังกัดอำเภอแก้งคร้อ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
15646
-
28 1. ผู้ปกครองนักเรียน 2. นักเรียน 3. คณะครูและบุคลากร 4. ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านหนองสองห้อง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
89
-
29 พื้นที่เขตบริการโรงเรียนในสังกัดอำเภอภูเขียว 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
13835
-
30 พื้นที่เขตบริการโรงเรียนในสังกัดอำเภอบ้านแท่น 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4101
-
31 พื้นที่เขตบริการโรงเรียนในสังกัดอำเภอคอนสาร 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
7867
-
    รวมการแจกจ่าย  
65073