ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียน หมู่บ้านและเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5234
2 โรงเรียน หมู่บ้านและเขตบริการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
3 รร.ในสังกัด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
27932
-
4 ตลาด ผู้ปกครอง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1875
5 โรงเรียน หมู่บ้านและเขตบริการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2375
-
6 ในพื้นที่เขตบริการ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5805
7 นักเรียน ผู้ปกครอง ชาวบ้านวังอ้ายพง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
8 เขตบริการ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
938
9 เขตบริการ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1531
10 พื้นที่บริการ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2287
11 ครู นักเรียน ประชากรในหมู๋บ้าน 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
-
12 ผู้ปกครองนักเรียน 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
789
-
13 ชุมชนในเขตบริการ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
745
-
14 ชุมชนในเขตบริการ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
745
-
    รวมการแจกจ่าย  
51755