ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 เทสโก้โลตัส สาขาแม่จัน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
2 จุดบริการรับส่งผู้โดยสาร 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
3 จุดบริการประชาชนด้านกิ่วทัพยั้ง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
4 กาดดอยตุง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
290
5 แจกโรงเรียนในสังกันในวันประชุมผู้บริหารโรงเรียน 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
8000
6 ตลาดธิดาภรณ์ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
7 ตลาดบ้านสันทราย 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
    รวมการแจกจ่าย  
12490