ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ชุมชน 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
2 โรงเรียน/ชุมชน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1089
3 โรงเรียน/ชุมชน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม/ชุมชน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2999
5 โรงเรียนปล้องวิทยาคม/ชุมชน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
6 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม/ชุมชน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
799
7 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม/ชุมชน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
799
8 โรงเรียน/ชุมชน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
9 โรงเรียน/ชุมชน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
699
10 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
11 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก/ชุมชน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2100
12 โรงเรียนภูซางวิทยาคม/ชุมชน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1190
13 หมู่บ้านวาวี แม่สรวย เชียงราย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
14 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1199
15 โรงเรียนแม่จันวิทยาคมและชุมชนใกล้เคียงในบริเวณรอบโรงเรียน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2964
-
16 ตลาดอำเภอจุน / ธนาคารออมสิน /ชุมชนในเขตพื้นที่บริการอำเภอจุน / เทสโก้โลตัส ฯลฯ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2559
17 ตลาดสดชุมชนปล้อง และโรงเรียนปล้องวิทยาคม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
18 หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน/โรงเรียน/ชุมชน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
19 อำเภอเชียงคำ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3
20 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
21 เขตพื้นที่บริการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
    รวมการแจกจ่าย  
27649