ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดสด อ.เทิง จ.เชียงราย 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 หมู่บ้านโดยรอบ ร.ร.บรรพตวิทยา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
310
-
3 ชาวบ้านผาลาด รอบ ๆ ค่ายลูกเสือผาลาด อ.เทิง จ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
60
-
4 ผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.บ้านทุ่งคำ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
5 ผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.ปอวิทยา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย สพป.เชียงราย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
6 ประชาชนในพื้นที่ ตลาดสบเปาและในเขตพื้นที่ของชุมชนบ้านสบเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
7 ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของ ร.ร.บ้านร่องกอก อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สพป.เชียงราย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
8 ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของ ร.ร.บ้านปล้องใต้ อ.เทิง จ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
359
-
9 บ้านห้วยก้าง หมู่ 6 หมู่ 10 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
259
10 เขตบริการโรงเรียนบรรพตวิทยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
11 ชุมชนในเขตบริการ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
12 ชุมชนประชาภักดี 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
13 วัดสบเปา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
14 ชุมชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
99
15 งานกฐิน ณ สำนักสงฆ์ถ้ำผาแล 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
90
16 ชุมชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
17 ชุมชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
18 ชุมชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
19 ชุมชนเขตบริการโรงเรียนบ้านหลู้ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
129
20 ชุมชนในเขตบริการ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
21 ชุมชนในเขตบริการ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
22 เขตบริการโรงเรียนบ้านป่าม่วง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
23 ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
629
24 ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านใหม่ อ.เทิง จ.เชียงราย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
124
25 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
26 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนสันหลวงสามัคคี อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
75
27 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฏร์บำรุง) อ.เทิง จ.เชียงราย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
169
28 เขตบริการโรงเรียนแม่ลอยไร่ อ.เทิง จ.เชียงราย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
29 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
890
-
30 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
590
31 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
109
32 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนแผ่นดินทอง อ.เทิง จ.เชียงราย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
33 เขตบริการโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี อ.เทิง จ.เชียงราย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
34 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านบุญนาค อ.เทิง จ.เชียงราย 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
35 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านป่าแดงห่้วยหลวง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
36 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนอนุบาลตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
37 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านทุ่งคำ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
159
-
38 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านขอนซุง อ.เทิง จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
159
-
39 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านหวาย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
359
-
40 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
389
-
41 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านกระแล อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
42 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
43 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านแจมป๋อง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
44 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
45 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา อ.เทิง จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
46 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
279
-
47 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรีนบ้านห้วยไคร้ อ.เทิง จ.เชียงราย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
169
-
48 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านชมภู อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
49 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนสันทรายมูล อ.เทิง จ.เชียงราย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
50 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ อ.เทิง จ.เชียงราย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
360
-
51 ชุมชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
-
    รวมการแจกจ่าย  
15281