ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ใกล้โรงเรียนที่จัดทำโบว์ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
14390
2 ตลาดอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
13801
3 โรงแรมในอำเภอเมืองกระบี่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12988
4 ที่ประชุมในโรงแรมต่างๆ ในอำเภอเมืองกระบี่ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
16800
5 ใกล้สำนักงาน และใกล้โรงเรียน ในจังหวัดกระบี่ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
18560
6 ใกล้สำนักงานและบริเวรใกล้เคียงกับโรงเรียนที่จัดทำโบว์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
13896
7 ใกล้สำนักงานและบริเวรใกล้เคียงกับโรงเรียนที่จัดทำโบว์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
14004
    รวมการแจกจ่าย  
104439