ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
3 บ้านป่าดู่ หมู่8 ตำบล คำแคน อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
5 สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดงานศิลปหัตกรรม นักเรียน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
6 สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดงานศิลปหัตกรรม นักเรียน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
7 ตลาดเทศบาลอำเภอบ้านไผ่ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
8 สพป.ขอนแก่น เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
9 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
10 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
11 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
260
12 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
180
-
13 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 2 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
160
14 ศาลากลางบ้านมาบตากล้าร่มเย็น สพป.ขก.2 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
15 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
320
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
670
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 14 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
100
-
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 3 เมษายน  พ.ศ. 2560
400
-
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 4 เมษายน  พ.ศ. 2560
300
-
    รวมการแจกจ่าย  
10040