ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 อำเภอกระนวน 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
-
2 อำเภอหนองเรือ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
3 เทศบาลบ้านไผ่ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
5 อำเภอหนองสองห้อง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
6 วัดสมศรีบ้านกุดพังทุย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
7 อำเภอน้ำพอง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
8 อำเภอกระนวน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3999
-
9 อำเภอบ้านแฮด 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
10 อำเภอเปือยน้อย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
11 อำเภอบ้านไผ่ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3999
-
12 อำเภอเมือง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
13 อำเภอเมืองขอนแก่น 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
14 อำเภอกระนวน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
15 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา/โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดหนองคาย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
16 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม ชุมชนในเขตพื้นที่ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1900
-
17 อำเภอภูเวียง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
18 อำเภอเมือง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
19 อำเภอชุมแพ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
-
20 อำเภอแวงใหญ่ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6009
-
21 อำเภอแวงน้อย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
-
22 อำเภอพระยืน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
23 ตลาดสด เทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
24 บ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
25 โรงเรียนกัลยาณวัตร 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
26 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาน สถานีปรับอากาศ รอบบริเวณโรงเรียน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
27 อำเภอภูผาม่าน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
28 อำเภอเขาสวนกวาง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
-
29 ชุมชนตำบลท่าพระ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
30 อำเภอชุมแพ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
31 วัดศิริพนปุญญาวาส ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
32 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมและหมู่บ้านในตำบลก้านเหลือง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
33 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา/ผู้ปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
34 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา/ประชาชนในเขตตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
    รวมการแจกจ่าย  
103506