ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดสด ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล อ.พล อ.หนองสองห้อง อ.แวงน้อย อ.แวงใหญ่ อ.โนนศิลา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30000
    รวมการแจกจ่าย  
30000