ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา) ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนแม่เหล็ก 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5600
2 ประชาชนผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนในสังกัด 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
8365
3 โรงเรียนในสังกัด โรงพยาบาลน้ำพอง ผู้มาใช้บริการที่เขต 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
19785
    รวมการแจกจ่าย  
33750